velkommen

RAB-kvalificerede behandlere

RAB-kvalificerede behandlere

Hvis din forsikring kræver en RAB godkendelse eller fysioterapeutuddannede, kan du vælge mellem følgende behandlere:

(Læs mere om behandlerne ved at klikke på deres navn)

Susanne Henriksen – RAB Akupunktør og zoneterapeut.


Perry Owens – Fysioterapeut


Efter behandlernes navn kan du se hvilke behandlingsformer, de er RAB godkendte i. Ønsker du vejledning, så til receptionen på 33 15 00 66.

RAB – Branche­administreret registrerings­ordning for alternative behandlere

Opdateret 25. september 2014
Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Betydning for brugerne

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav, som foreningen stiller til de registrerede medlemmer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder samt på hvilken uddannelsesmæssig baggrund.

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til foreningernes klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

RAB – Registreringsordningen er frivillig

Registreringsordningen er frivillig, og alternative behandlere, der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen, kan fortsat udøve alternativ behandling inden for lovgivningens rammer.

Læs mere på sundhedsstyrelsen.dk eller på

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/registreringsordning-alternative-behandlere